• 18 26 76 040
 • sekretariat@szpitalrabka.pl
 • ul. Słoneczna 3, 34-700 Rabka-Zdrój

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy

Zakład Opiekuńczo – Leczniczy zapewnia kompleksową długotrwałą opiekę dla osób obłożnie i przewlekle chorych, niewymagających hospitalizacji u których występują istotne deficyty w samodzielności i którzy wymagają całodobowej, profesjonalnej, intensywnej opieki i pielęgnacji oraz kontynuacji leczenia. Oddział zapewnia opiekę także dla pacjentów z niewydolnością oddechową – wentylowanych mechanicznie.

Przy przyjęciu do ZOL wymagane są następujące dokumenty:

 1. Aktualne wyniki badań (krwi i moczu) oraz HBs, EKG i RTG klatki piersiowej (opis), w przypadku ran i odleżyn – wymaz bakteriologiczny.
 2. Dokumenty stwierdzające wysokość dochodu (decyzja + ostatni odcinek renty/emerytury) osoby ubiegającej się o skierowanie do Zakładu (chory ponosi koszty wyżywienia i zakwaterowania)
 3. Wywiad pielęgniarski przeprowadzony przez pielęgniarkę środowiskową (rodzinną) lub pielęgniarkę społeczną ZOZ, w którym osoba ubiegająca się o skierowanie przebywa
 4. Wniosek o skierowanie do Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego
 5. Zaświadczenie lekarskie stwierdzające, iż osoba ubiegająca się o skierowanie do zakładu ze względu na stan zdrowia wymaga całodobowej pielęgnacji, opieki lub rehabilitacji i nie wymaga hospitalizacji druk w załączeniu z dopiskiem wykazu leków pobieranych przez chorego na stale.
 6. Ocena pacjenta wg zmodyfikowanej skali Bartel (kryterium warunkującym przyjęcie jest uzyskanie max 40 pkt wg podanej skali
  oceniającej stopień niepełnosprawności).
 7. Zgoda na pobyt w Zakładzie oraz przekazanie 70% miesięcznych dochodów dla Zakładu.
 8. Kserokopie wypisów ze szpitali lub leczenia ambulatoryjnego.

Dokumenty do pobrania – wersja_DOC, wersja_PDF

O uzyskaniu zgody NFZ i terminie przyjęcia osobę kierowaną do Zakładu zawiadamia pisemnie lub telefonicznie kierownik Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego (proszę o podanie numerów kontaktowych).

Zgodnie z regulaminem Zakładu ze świadczeń mogą również korzystać osoby nie spełniające w/w warunków przy pokryciu całości kosztów wynikających z pobytu w placówce.

Odwiedziny pacjentów:

 • zalecane godziny:
  • od poniedziałku do piątku w godzinach 14:00 do 18:30
  • w soboty i niedziele w godzinach od 10.00 do 18:30.
 • telefon do kontaktu w celu ustalenia odwiedzin: 18 26 85 770

Zasady odwiedzin pacjentów hospitalizowanych

 1. W przypadku odwiedzin poza godzinami wyznaczonymi wymagane jest wcześniejsze telefoniczne uzgodnienie odwiedzin z personelem lekarskim lub pielęgniarskim.
 2. W przypadkach uzasadnionych względami sanitarno-epidemiologicznymi, porządkowymi lub ze względu na stan zdrowia innych chorych , odwiedziny mogą być ograniczone przez lekarza kierującego oddziałem.
 3. Osoby odwiedzające zobowiązane są do podporządkowania się wszelkim poleceniom i wskazówkom personelu medycznego.
 4. Podczas wizyt lekarskich, konsultacji oraz w czasie wykonywania zabiegów przez pielęgniarki, osoby odwiedzające muszą opuścić salę chorych.
 5. Odwiedziny nie powinny zakłócać pracy oddziału oraz nie mogą naruszać praw innych pacjentów w szczególności prawa do poszanowania intymności ciszy i spokoju.
 6. Odwiedzających obowiązuje zakaz:
  • wnoszenia na teren szpitala i spożywania napojów alkoholowych
  • dostarczania produktów żywnościowych, które są zabronione przez lekarza
  • odwiedzin w stanie nietrzeźwym
  • wprowadzenia zwierząt do budynku
  • przynoszenia rzeczy zbędnych do Szpitala
  • siadania na łóżkach szpitalnych.
 7. Dla osoby odwiedzającej wymagane jest spełnienie następujących warunków
  • dezynfekcja rąk przed wejściem na oddział
  • zastosowanie jednorazowych środków ochrony osobistej: maska chirurgiczna,
  • maksymalnie 2 osoby odwiedzające do jednego pacjenta
  • zaleca się aby odwiedzającym była osoba zaszczepiona trzema dawkami szczepionki przeciwko COVID-19 lub ozdrowieniec.
  • zaleca się aby osoby z objawami infekcji nie odwiedzały pacjentów, – ograniczenie odwiedzin nie obowiązuje w sytuacjach nagłych np. pogorszenie stanu zdrowia pacjenta, konieczność dostarczenia niezbędnej dokumentacji lub rzeczy pacjenta (decyzja personelu oddziału).

Lokalizacja: Dom Wypoczynkowy ,,Karabela”, ul. Zaryte 14, Rabka-Zdrój.

Nasz Zespół

 • lek. Anna Lipień-Niżnik – specjalista chorób wewnętrznych
 • Krystyna Łukaszka

Telefony

 • Ordynator: 18 26 85 794
 • Pielęgniarka Oddziałowa: 18 26 85 770
 • Dyżurka pielęgniarska I piętro: 18 26 85 734
 • Dyżurka pielęgniarska IIp.: 18 26 85 733
 • Sekretariat: 18 26 85 770
Skip to content