• 18 26 76 040
 • sekretariat@szpitalrabka.pl
 • ul. Słoneczna 3, 34-700 Rabka-Zdrój

Prawa Pacjenta

Prawa pacjenta reguluje ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U.2012.poz.159 ze zmianami).

Tekst ustawy dostępny jest np. na stronie internetowej Rzecznika Praw Pacjenta.

 1. Prawo do świadczeń zdrowotnych
 2. Prawo do informacji
 3. Prawo do wyrażania zgody na udzielenie świadczeń zdrowotnych
 4. Prawo do tajemnicy informacji
 5. Prawo do zgłaszania niepożądanych działań produktów leczniczych:
 6. Prawo do zgłaszania sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza
 7. Prawo do dokumentacji medycznej
 8. Prawo do poszanowania intymności i godności
 9. Prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego
 10. Prawo pacjenta do opieki duszpasterskiej
 11. Prawo do przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie

Skargi i wnioski

Pacjent, którego prawa zostały naruszone w trakcie korzystania ze świadczeń medycznych ma prawo do złożenia ustnej lub pisemnej skargi do Prezesa Zarządu Spółki, jak również do przesłania skargi za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej: sekretariat@szpitalrabka.pl

Skarga w formie pisemnej powinna zawierać wskazanie osoby od  której pochodzi, jej adres, numer telefonu, adres e-mail oraz precyzyjny opis zdarzenia. W przypadku składania skargi w imieniu osoby trzeciej konieczne jest dołączenie pisemnego upoważnienia. Skargi anonimowe nie będą rozpatrywane.

Prezes Spółki: Witold Latusek przyjmuje pacjentów w sprawach skarg i wniosków w każdą środę w godz. 13.00 – 15.00 w siedzibie Spółki w Rabce Zdrój ul. Słoneczna 3.

Zgłoszona skarga jest rozpatrywana przez dyrekcję Spółki bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia złożenia lub wpłynięcia skargi,
a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania wyjaśniającego.

Ponadto skargi pacjentów są przyjmowane przez:

 • Telefoniczną Informację Pacjenta (Ogólnopolska bezpłatna infolinia Rzecznika Praw Pacjenta) :
  Tel: 800 190 590; e-mail: sekretariat@bpp.gov.pl
  czynna od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 -15.00;
 • Biuro Rzecznika Praw Pacjenta:
  01-171 Warszawa, ul. Młynarska 46;
  Tel.: (22) 532 82 50; e-mail: kancelaria@rpp.gov.pl
 • Dział Skarg i Wniosków Małopolskiego Oddziału NFZ w Krakowie
  34-315 Kraków, ul. Wadowicka 8w,
  tel. 12 29 88 303; e-mail: dsiw@nfz-krakow.pl

Informacje na temat Praw pacjenta znajdują się do wglądu w każdej komórce organizacyjnej Spółki Szpital Miejski w Rabce Zdroju sp. z o. o. prowadzącej działalność leczniczą.

Zespół d.s. etyki

W Spółce funkcjonuje powołany przez Prezesa Zarządu Zespół ds. Etyki, do którego mogą zwracać się pracownicy Spółki oraz pacjenci i inne osoby z problemami natury etycznej, kierując zapytania i skargi na adres: komisjaetyki@szpitalrabka.pl

Opieka duszpasterska

Jednym z podstawowych praw każdego pacjenta jest prawo do opieki duszpasterskiej.

W „Szpitalu Miejskim w Rabce – Zdroju” Sp. z o. o. zapewniona jest możliwość realizacji potrzeb religijnych i dostępu do opieki duszpasterskiej, zgodnie z przekonaniami religijnymi hospitalizowanych pacjentów. Pacjenci mają równe prawa do świadczeń zdrowotnych i opieki medycznej i nie mogą być one uzależnione od przekonań lub wyznania.

Pacjent ma prawo w każdej chwili wezwać duchownego swojego wyznania. Może zrobić  to osobiście, z pomocą najbliższych lub może poprosić o pomoc personel pielęgniarski. Szczegółowe informacje dotyczące opieki duszpasterskiej dostępne są  na tablicach ogłoszeń poszczególnych Oddziałów.

Opieka psychologiczna

Każdy pacjent leczony w Naszym szpitalu ma prawo skorzystać z opieki psychologicznej. Zakres opieki wyznaczają problemy związane z chorobą i hospitalizacją.

Psycholog służy wsparciem i radą w chorobie, w związku z pobytem w szpitalu. Pomaga także poradzić sobie z diagnozą oraz przejść proces leczenia szpitalnego.

Wystarczy, że Pacjent lub ktoś z jego bliskich wskaże potrzebę kontaktu z psychologiem pielęgniarce lub lekarzowi, informacja ta dotrze do naszego psychologa.

Skip to content