• 18 26 76 040
 • sekretariat@szpitalrabka.pl
 • ul. Słoneczna 3, 34-700 Rabka-Zdrój

Przetwarzanie Danych Osobowych Kandydatów Do Pracy

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla kandydata do pracy

W celu wypełnienia obowiązku informacyjnego zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwanym „RODO” informuję, iż:

 1. Administratorem danych osobowych jest „Szpital Miejski w Rabce-Zdroju” sp. z o. o., za siedzibą ul. Słoneczna 3, 34-700 Rabka-Zdrój, kontakt: tel: 18 26 85 701 e-mail : sekretariat@szpitalrabka.pl.
 2. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem tych danych mogą się Państwo kontaktować z inspektorem ochrony danych powołanym u Administratora za pośrednictwem adresu e-mail: iodo@pc-consulting.com.pl lub listownie na adres siedziby Administratora podany powyżej.
 3. Dane osobowe Pacjenta są przetwarzane na podstawie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
 4. Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z przeprowadzeniem i rozstrzygnięciem obecnego procesu rekrutacyjnego na podstawie: art. 6 ust. 1 lit c. RODO w związku z obowiązującymi przepisami, w szczególności art. 221ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy, art. 6 ust. 1 lit b RODO w celu podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, dobrowolnej zgody w przypadku podania danych innych niż wymaganych przepisami prawa (art. 6 ust. 1 lit a. RODO) Pani / Pana dane osobowe mogą być również przetwarzane w kolejnych naborach pracowników, jeżeli Pani/Pan wyrazi na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit a. RODO). Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO).
 5. Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym – nie podanie tych danych może skutkować brakiem możliwości rozpatrzenia oferty a w konsekwencji nawiązania stosunku pracy. Podanie innych danych jest dobrowolne i wymaga Pani / Pana wyraźnej zgody na przetwarzanie danych. Przetwarzanie danych w celach związanych z przeprowadzeniem przyszłych procesów rekrutacyjnych wymaga Pani /Pana zgody – brak zgody może skutkować brakiem możliwości rozpatrzenia oferty w związku z przeprowadzaniem przyszłych procesów rekrutacyjnych. Pani / Pana dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji lub profilowaniu.
 6. Dane mogą być udostępniane innym podmiotom lub organom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Szpital nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.
 7. Pani/ Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia obecnej rekrutacji, a w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana wyraźnej i dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji – przez okres 2 lat, licząc od końca roku, w którym uzyskano dane.
 8. Ma Pani / Pan prawo do dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania a także usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, na zasadach określonych w przepisach prawa, w tym RODO a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody.
 9. Ma Pani / Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
Skip to content