• 18 26 76 040
 • sekretariat@szpitalrabka.pl
 • ul. Słoneczna 3, 34-700 Rabka-Zdrój

Ochrona Danych Osobowych Pacjentów

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych pacjentów w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych

W celu wypełnienia obowiązku informacyjnego zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwanym „RODO” informuję, iż:

 1. Administratorem danych osobowych jest „Szpital Miejski w Rabce-Zdroju” sp. z o. o., za siedzibą ul. Słoneczna 3, 34-700 Rabka-Zdrój, kontakt: tel: 18 26 85 701 e-mail : sekretariat@szpitalrabka.pl.
 2. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem tych danych mogą się Państwo kontaktować z inspektorem ochrony danych powołanym u Administratora za pośrednictwem adresu e-mail: iodo@szpitalrabka.pl lub listownie na adres siedziby Administratora podany powyżej.
 3. Dane osobowe Pacjenta są przetwarzane na podstawie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
  art. 6 ust.1 lit. c- przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego
  art. 6 ust.1 lit. a – osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę
  art.9 ust.1 lit. h -przetwarzanie jest niezbędne do celów profilaktyki zdrowotnej lub medycyny pracy, do oceny zdolności pracownika do pracy, diagnozy medycznej, zapewnienia opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia społecznego, leczenia lub zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia społecznego. Podstawa prawna przetwarzania danych wynika w szczególności z:
  • Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta,
  • Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
  • Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej,
 4. Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe osób upoważnionych które mogą zostać pozyskane bezpośrednio od Pani/Pana, od osób bliskich, opiekunów lub od innych podmiotów medycznych w związku z zapewnieniem ciągłości świadczeń zdrowotnych będą przetwarzane w celu udzielenia świadczeń zdrowotnych, profilaktyki zdrowotnej, diagnozy medycznej i leczenia, w celu zapewnienia opieki zdrowotnej oraz zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej, zapewnienia zabezpieczenia społecznego oraz zarządzania systemami i usługami zabezpieczenia społecznego, rozliczenia wykonanych usług medycznych przy zapewnieniu należytego bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego, w którym dane te są przetwarzane, udostępnienia dokumentacji medycznej na podstawie upoważnienia pacjenta oraz późniejszego przechowywania dokumentacji medycznej przez okres wynikający z art. 29 ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Okres ten wynosi 20 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu w dokumentacji, w przypadku dzieci do ukończenia 2 roku życia okres ten wynosić będzie 22 lata. Okres ten może ulec wydłużeniu w przypadkach określonych przepisami prawa, dochodzenia roszczeń lub toczącym się postępowaniem przed sądem.
 5. Na podstawie dobrowolnej, jednoznacznej i świadomej zgody Pacjenta przetwarzamy dane wyłącznie w celu wskazanym w treści udzielonej zgody w tym np. w celach marketingowych, w związku z realizacją badań klinicznych, czy też badań naukowych.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane osobom nieupoważnionym. Dokumentacja medyczna może zostać udostępniona pacjentowi, jego przedstawicielowi ustawowemu lub osobie upoważnionej przez pacjenta. Dokumentacja medyczna może zostać również udostępniona podmiotom udzielającym świadczeń zdrowotnych jeżeli jest to związane z zapewnieniem ciągłości świadczeń zdrowotnych, a także w przypadkach przewidzianych obowiązującymi przepisami prawa.
 7. Pacjent ma prawo do: cofnięcia zgody w dowolnym momencie w zakresie jakim zgoda została udzielona bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, dostępu do danych osobowych dotyczących jego osoby, sprostowania danych dotyczących jego osoby, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, żądania od Administratora Danych Osobowych usunięcia danych osobowych dotyczących jego osoby, z wyjątkiem sytuacji, w których przetwarzanie wynika bezpośrednio z przepisów obowiązującego prawa, dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania. Informujemy, że prawo Pacjenta do bycia zapomnianym oraz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych może zostać ograniczone.
 8. Pacjent ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego; Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia
  o ochronie danych osobowych.
 9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych przetwarzanych na podstawie przepisów prawa jest obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa tj. z art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta i jest niezbędne do prowadzenia dokumentacji medycznej oraz jest niezbędne w celu wypełnienia obowiązku, o którym mowa w art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
 10. Dane osobowe nie będą poddawane profilowaniu.
 11. Administrator nie planuje przekazywania danych osobowych Pacjenta do odbiorców znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczy. Jeżeli okazałoby się to niezbędne do wykonania wiążącej nas umowy, Administrator dokona niezbędnego zabezpieczenia oraz wymaganej anonimizacji wskazanych danych przed przekazaniem.
 12. Administrator przekaże kopię przekazanych danych na każde żądanie osoby upoważnionej oraz na żądanie wskaże miejsce udostępnienia danych.
Skip to content