• 18 26 76 040
  • sekretariat@szpitalrabka.pl
  • ul. Słoneczna 3, 34-700 Rabka-Zdrój

Deklaracja Dostępności

Deklaracja Dostępności dla strony internetowej https://www.szpitalrabka.pl

Szpital Miejski w Rabce-Zdroju sp. z o.ozobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szpitala Miejskiego w Rabce-Zdroju sp. z o.o.

  • Data publikacji strony internetowej: 2019-10-22.
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-03-15.

Status zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodnaz ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia: 2023-03-15.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2023-03-15.

Skróty klawiaturowe

  • Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest sekcja IT, informatyka@szpitalrabka.pl . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 182685799 . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Szpital Miejski w Rabce-Zdroju sp. z o.o. ul. Słoneczna 3, 34-700 Rabka-Zdrój – składa się z pięciu budynków. W lokalach istnieje możliwość poruszania się osób niepełnosprawnych z psem przewodnikiem, nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Budynek główny szpitala to 4 piętra, w skrzydle centralnym winda, na piętrach toalety dla osób niepełnosprawnych.

Budynek administracyjny z laboratorium posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych, piętro dostępne tylko poprzez klatkę schodową.Przy budynku jest miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Dwa budynki okulistyki to budynki parterowe z dostępem dla niepełnosprawnych.

Budynek przychodni przy ul. Poniatowskiego posiada wysoki parter i dwa piętra. Budynek nie posiada windy.

Aplikacje mobilne

brak

Dodatkowe informacje

  • Prosimy o noszenie maseczek w budynku.
  • Skip to content