Zakład Opiekuńczo-Leczniczy

 

 

 

 

Zakład Opiekuńczo - Leczniczy zapewnia kompleksową długotrwałą opiekę dla osób obłożnie i przewlekle chorych, niewymagających hospitalizacji u których występują istotne deficyty w samodzielności i którzy wymagają całodobowej, profesjonalnej, intensywnej opieki i pielęgnacji oraz kontynuacji leczenia. Oddział zapewnia opiekę także dla pacjentów z niewydolnością oddechową – wentylowanych mechanicznie.

Rozmowa, starsze osoby

 

Osoby odpowiedzialne za oddział:

 • Ordynator Oddziału: lek. med. Anna Lipień-Niżnik
 • Pielęgniarka Oddziałowa: Krystyna Łukaszka

 

Odwiedziny pacjentów:

 • zalecane godziny: od 14:00 do 16:00
 • telefon do kontaktu w celu ustalenia odwiedzin: 18 26 85 770

 

Zasady odwiedzin pacjentów hospitalizowanych

 1. Godziny odwiedzin na poszczególnych oddziałach do decyzji Ordynatorów
 2. Dla Oddziału Paliatywnego i ZOL wymagane jest spełnienie następujących warunków dla osoby odwiedzającej:
  • dezynfekcja rąk przed wejściem na oddział
  • zastosowanie jednorazowych środków ochrony osobistej: maska chirurgiczna, fartuch, rękawiczki
  • odwiedziny raz w tygodniu, jedna osoba do jednego pacjenta, nie dłużej niż 15 min
  • w przypadku wykonywania przez personel procedur medycznych konieczne opuszczenie przez odwiedzającego sali chorych
  • wymagane jest aby odwiedzającym była osoba zaszczepiona dwoma dawkami szczepionki przeciwko COVID-19 (posiadająca zaświadczenie z kodem QR) lub osoba posiadająca status ozdrowieńca (w okresie od 11. do 180. dnia od uzyskania pozytywnego wyniku testu PCR) lub posiadająca aktualny (48 godz.) ujemny wynik testu COVID-19.
  • wymagane jest wcześniejsze telefoniczne uzgodnienie odwiedzin z personelem lekarskim lub pielęgniarskim
  • ograniczenie odwiedzin nie obowiązuje w sytuacjach nagłych np. pogorszenie stanu zdrowia pacjenta, konieczność dostarczenia niezbędnej dokumentacji lub rzeczy pacjenta (decyzja personelu oddziału)
 3. Dla Oddziału Chorób Wewnętrznych i Oddziału Chirurgii Ogólnej wymagane jest spełnienie następujących warunków dla osoby odwiedzającej:
  • zastosowanie jednorazowych środków ochrony osobistej: maska chirurgiczna, rękawiczki
  • dezynfekcja rąk przed wejściem na oddział
  • odwiedziny codziennie, nie dłużej niż 30 min - jedna osoba do jednego pacjenta
  • na sali chorych jednocześnie może przebywać do wszystkich pacjentów tylko jedna osoba odwiedzająca
  • w przypadku wykonywania przez personel procedur medycznych konieczne opuszczenie przez odwiedzającego sali chorych
  • zaleca się aby odwiedzającym była osoba zaszczepiona dwoma dawkami szczepionki przeciwko COVID-19 (posiadające zaświadczenie z kodem QR) lub ozdrowieniec, który ma udokumentowane przechorowanie COVID-19
  • dla Oddziału Chorób Wewnętrznych odwiedziny w godzinach 14:00-16:00
  • dla Oddziału Chirurgii Planowej odwiedziny w godzinach 14:00-16:00

 

Lokalizacja:

 • Znajduje się na II i III piętrze, w bocznym skrzydle Szpitala. Dostęp schodami i windą.

 

Telefony oddziału:

 • Ordynator Oddziału: 18 268 57 70
 • Pielęgniarka Oddziałowa 18 268 57 70
 • Dyżurka pielęgniarska: II piętro: 18 268 57 34
 • Dyżurka pielęgniarska: IIII piętro 18 268 57 33

 

Przy przyjęciu do ZOL wymagane są następujące dokumenty:

 1. Aktualne wyniki badań (krwi i moczu) oraz HBs, EKG i RTG klatki piersiowej (opis), w przypadku ran i odleżyn – wymaz bakteriologiczny.
 2. Dokumenty stwierdzające wysokość dochodu (decyzja + ostatni odcinek renty/emerytury) osoby ubiegającej się o skierowanie do Zakładu (chory ponosi koszty wyżywienia i zakwaterowania)
 3. Wywiad pielęgniarski przeprowadzony przez pielęgniarkę środowiskową (rodzinną) lub pielęgniarkę społeczną ZOZ, w którym osoba ubiegająca się o skierowanie przebywa
 4. Wniosek o skierowanie do Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego
 5. Zaświadczenie lekarskie stwierdzające, iż osoba ubiegająca się o skierowanie do zakładu ze względu na stan zdrowia wymaga całodobowej pielęgnacji, opieki lub rehabilitacji i nie wymaga hospitalizacji druk w załączeniu z dopiskiem wykazu leków pobieranych przez chorego na stale.
 6. Ocena pacjenta wg zmodyfikowanej skali Bartel (kryterium warunkującym przyjęcie jest uzyskanie max 40 pkt wg podanej skali oceniającej stopień niepełnosprawności).
 7. Zgoda na pobyt w Zakładzie oraz przekazanie 70% miesięcznych dochodów dla Zakładu.
 8. Kserokopie wypisów ze szpitali lub leczenia ambulatoryjnego.

Dokumenty do pobrania - wersja DOC, wersja PDF.

O uzyskaniu zgody NFZ i terminie przyjęcia osobę kierowaną do Zakładu zawiadamia pisemnie lub telefonicznie kierownik Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego (proszę o podanie numerów kontaktowych).

Zgodnie z regulaminem Zakładu ze świadczeń mogą również korzystać osoby nie spełniające w/w warunków przy pokryciu całości kosztów wynikających z pobytu w placówce.