• 18 26 76 040
 • sekretariat@szpitalrabka.pl
 • ul. Słoneczna 3, 34-700 Rabka-Zdrój

Główny Księgowy / Główna Księgowa

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Prezes Zarządu Spółki „Szpital Miejski w Rabce-Zdroju sp. z o. o.”

ogłasza konkurs na stanowisko:

Główny Księgowy/Główna Księgowa

I. Szczegółowe wymagania formalne wobec kandydata (wykształcenie, doświadczenie, posiadane umiejętności):

 1. wykształcenie wyższe ekonomiczne lub wyższe i studia podyplomowe z rachunkowości, finansów lub pokrewne;
 2. posiadanie certyfikatu księgowego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwa kwalifikacyjnego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów;
 3. co najmniej 2 lata doświadczenia na stanowisku głównego księgowego;
 4. co najmniej 4 lata doświadczenia w księgowości, mile widziane doświadczenie w sektorze ochrony zdrowia;
 5. wiedza i doświadczenie dające rękojmię prawidłowego wykonywania obowiązków Głównego Księgowego;
 6. obywatelstwo polskie;
 7. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw publicznych
 8. kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyśle przestępstwa skarbowe,
 9. stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na stanowisku Główny Księgowy/Główna Księgowa.

II. Dodatkowe wymagania:

 1. bardzo dobra organizacja pracy własnej oraz podległego zespołu;
 2. bardzo dobra obsługa komputera i pakietu Office (szczególnie Excela), programu do obsługi księgowości;
 3. umiejętność analitycznego myślenia i podejmowania decyzji;
 4. rzetelność, dokładność, sumienność, wysoka kultura osobista,
 5. umiejętność analizy ryzyka i zagrożeń,
 6. skuteczność i wysoka jakość w realizacji zadań, nawet pod presją czasu,
 7. znajomość regulacji prawnych z zakresu przepisów właściwych, w szczególności: ustawy o rachunkowości, ustawy o działalności leczniczej oraz biegła znajomość przepisów podatkowych,
 8. dyspozycyjność (zadaniowy czas pracy).

III. Ogólny zakres obowiązków na stanowisku Główny Księgowy/Główna Księgowa:

 1. organizowanie i nadzorowanie pracy sekcji księgowości;
 2. prowadzenie rachunkowości zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 3. organizowanie ewidencji księgowej, podatkowej, dotyczącej wynagrodzeń i ubezpieczeń;
 4. organizowanie systemu wewnętrznej informacji i kontroli finansowej;
 5. opracowanie zakładowego planu kont zgodnego z określonymi standardami sprawozdawczymi oraz prawem podatkowym;
 6. nadzór nad terminowym regulowaniem zobowiązań, wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi;
 7. nadzór nad prawidłową ewidencją majątku Szpitala;
 8. prowadzenie gospodarki finansowej zgodnie z obowiązującymi zasadami i przepisami prawa;
 9. sporządzanie sprawozdań finansowych według określonych standardów;
 10. współpraca z zewnętrznymi instytucjami i organami podatkowymi;
 11. inne zadania zlecone przez Zarząd wynikające z obowiązującego Regulaminu Organizacyjnego Spółki.

IV. Kandydaci proszeni są o składanie następujących dokumentów:

 1. podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem, zawierające dane kontaktowe kandydata ( nr telefonu i adres e-mail);
 2. kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie;
 3. CV z przebiegiem pracy zawodowej;
 4. inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata;
 5. oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyśle przestępstwa skarbowe;
 6. oświadczenie kandydata, że posiada  pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta w pełni z praw publicznych, nie został względem niego wydany zakaz pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,
 7. oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku dyrektora,
 8. klauzule RODO o następującej treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez „Szpital Miejski w Rabce – Zdroju” Sp. z o. o. moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury konkursowej, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)”

Dołączenie do CV mojego zdjęcia, jak również podanie przeze mnie większego zakresu danych osobowych niż określone w art. 221 Kodeksu pracy jest wyraźnym działaniem potwierdzającym moją zgodę na przetwarzanie tych danych w celach realizacjo procedury konkursowej.

V. Termin i miejsce składania dokumentów

 1. Dokumenty należy składać wyłącznie w formie papierowej, w zamkniętej kopercie z adnotacją „KONKURS NA STANOWISKO Główny Księgowy/Główna Księgowa”, w  terminie do dnia 05 kwietnia 2024 r., do godz. 14. 30. w sekretariacie Prezesa Zarządu Spółki „Szpital Miejski w Rabce Zdroju” sp. z o. o., 34-700 Rabka – Zdrój, ul. Słoneczna 3.
 2. Kopie dokumentów, o których mowa w rozdziale IV powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem (poświadczenie może być dokonane przez kandydata); na prośbę właściwego podmiotu lub komisji konkursowej kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów.
 3. Na kopercie pod adnotacją należy umieścić imię i nazwisko kandydata, adres poczty elektronicznej i numer telefonu kontaktowego.
 4. Oferty złożone po terminie nie będą otwierane – decyduje data wpływu oferty.
 5. O terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie. Przewidywany termin spotkań z Komisją: 11 kwietnia 2024 r.

VI. Dane osobowe – klauzula informacyjna.

 1. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Każdy kandydat podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w konkursie.
 2. Administratorem danych osobowych: Spółka „Szpital Miejski w Rabce-Zdroju” sp. z o. o. reprezentowana przez Prezesa Zarządu, sekretariat@szpitalrabka.pl
 3. Kontakt do inspektora ochrony danych: iodo@szpitalrabka.pl
 4. Cel przetwarzania: udział w procedurze konkursowej;
 5. Informacje o odbiorcach danych: Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa oraz podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 6. Okres przechowywania danych: na czas niezbędnych do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektor ds. wsparcia działalności medycznej.
 7. Uprawnienia: prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych: żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych podany powyżej.

VII. Inne informacje:  

 1. Kandydata na stanowisko wyłoni komisja konkursowa.
 2. Tryb wyboru kandydata określa „Regulamin przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w Szpitalu Miejskim w Rabce Zdroju sp. z o.o.”, stanowiący załącznik do Zarządzenia Prezesa Zarządu „Szpital Miejski w Rabce-Zdroju” sp. z o.o. nr 44/2024 z dnia 07 marca 2024 r.
 3. Planowany termin zatrudnienia: od 01 maja 2024 r., do 31 kwietnia 2029 r. (5 lat).
 4. Oferty kandydatów nie podlegają uzupełnieniu. Brak w ofertach kandydatów wymaganych któregokolwiek z dokumentów, o których mowa w ogłoszeniu bądź podpisów kandydata na oświadczeniach będzie skutkowało odrzuceniem oferty.
 5. Rozpatrzenie zgłoszonych kandydatur nastąpi w terminie 7 dni od daty upływu terminu składania podań.
 6. Kandydaci zaproszeni do dalszego postępowania kwalifikacyjnego zostaną poinformowani przez przewodniczącego komisji konkursowej o terminie spotkania z komisją konkursową telefonicznie lub przy pomocy poczty elektronicznej.
 7. Dokumenty złożone w aplikacji nie będą zwracane.
 8. Po zakończeniu konkursu oferty osób, które nie zostały wskazane do zatrudnienia, zostaną komisyjnie zniszczone.
 9. Prezes Spółki zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania konkursowego bez podania przyczyn oraz prawo swobodnego wyboru kandydata jak również niedokonanie wyboru żadnego kandydata.
Skip to content